Vedeli ste že ...

V nedeľu 11. januára 1920 sa vo Fiľakove konalo zakladajúce valné zhromaždenie Fiľakovského telocvičného klubu - FTC (Füleki Torna Club). Do vedenia bol za čestného predsedu zvolený riaditeľ továrne Viliam Hulita, ktorý mal na vzniku klubu významný podiel. Športovci spočiatku rozvíjali aj atletiku a tenis, neskôr sa do popredia dostal predsa len futbal, ktorý zaznamenal najväčšie úspechy v podobe majstrovských titulov Slovenska. Postupom času sa pridávali i ďalšie športové odvetvia (zápasenie, pästiarstvo, kolky, šach, atď.) a menili názvy. V súčasnosti je FTC najväčším občianskym združením mesta, ktoré nevychovalo len majstrov Slovenska, Európy a Sveta, ale dalo mu aj takmer dvadsať poslancov a troch zástupcov primátora.

28. marca 1929 pri vjazde nákladného vlaku do Fiľakova od Hajnáčky, vyskočilo na stanici Fiľakovo osem naložených vozňov obidvoma osami. Príčina nehody bola tá, že u jedného vozňa zlomilo sa nosné pero, následkom čoho voz vyskočil a strhol so sebou ďalších sedem vozov. Ranený nebol nikto, materiálna škoda bola ale veľká. Na druhý deň 29. marca tiež na stanici Fiľakovo pri posunovaní vlaku spadol posunovač Jozef Együd medzi posunujúci stroj a tender. Duchaprítomnosťou sa spod stroja vyprostil tak, že sa mu nohy nedostali pod kolesá a utrpel len ľahšie poranenie.

2. apríla 1932 Pred sviatkami zabával sa pri kachliach 7-ročný chlapček Hermana Holländera, obchodníka vo Fiľakove, keď dosiaľ nezisteným spôsobom zapálili sa jeho šaty. Rodičia na krik dieťaťa hneď zahasili horiace šaty, ale chlapček utrpel také popáleniny, že musel byť dodaný do nemocnice, kde po 4 dňových strašných bolestiach dokonal. Proti rodičom bolo zavedené trestné pokračovanie.

29.5.1937 Értékes kútfúrás Füleken. A füleki zománcedénygyár nagyszabású kútfúrást végeztet, ötvenöt méter mélységben bővizű szénsavas ásványvizre bukkantak. A községre valóságos áldást jelent a kitűnő vizű kút, mert a község vize ihatatlan és a régi savanyuviz fórrás az évek folyamán elapadt. Hulita gyárigazgató a község lakóinak megengedte, hogy ingyen használják a kút vizét.

5.6.1934 Tűz pusztított a remetehegyi erdőségben. Az elmúlt napokban kigyulladt a Cebrián-féle remetehegyi erdőség és a kivonult tűzoltóság csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudta a tűz nagyobb kiterjedését megakadályozni. A kár jelentékeny. Füleken az elmúlt napokban leégett Strapko József lakóháza is. A tűz a nagy szélben veszedelmes méreteket öltött, de a tűzoltóság a lakosság segitségével nagy erőfeszítéssel idejében eloltotta a tüzet. A kár biztosítás révén megtérül.

15.6.1938 A füleki községi választáson hat párt indult. Az Egyesült Párt óriási győzelmet aratott. 1202 szavazattal 15 mandátumot szerzett. A kommunisták 685 szavazatot és 8 mandátumot kaptak, a csehszlovák agrárpárt 170 szavazattal 2 mandátumot kapott, mig azelőtt 4 mandátuma volt. (Hulita Vilmos gyárigazgató, az agrárpárt helyi korifeusa, akinek junius 25-én volt a hatvanadik születésnapja, a választási propaganda érdekében a születésnapot már pünkösd hétfőjén tartotta meg és hívei előtt nagy beszédet tartott). A Hlinka-párt is szerzett 1 mandátumot, míg azelőtt nem volt tagja a képviselőtestületnek. A szociáldemokraták 161 szavazattal 2 mandátumhoz jutottak. A cseh nemzeti szocialisták megtartották pozíciójúikat és most is 2 mandátumuk maradt.

8. júla 1923 zomrel vo Fiľakove na suchotiny 25-ročný cigánsky primáš Gejza Bari. Jeho príbuzní okamžite zašli za zvonárom, aby potiahol za umieráčik. Sotva sa zvonec rozozvučal, cigánsky primáš považovaný za mŕtveho, opäť prejavil známky života a začal rozprávať. Príbuzní sa rýchlo ponáhľali ku zvonárovi aby prestal so zvonením, lebo mŕtvy sa prebral. Primáš, ktorý si vypočul vlastný umieráčik, už ale dlho nežil, lebo o polhodinu znova, ale tento krát už definitívne, umrel.

V roku 1924 začalo vo Fiľakove prvýkrát pestovanie melónov. Na priľahlých poliach v chotári mesta, približne na 40 – 50 holdoch zeme, sa po prvýkrát pestovali melóny. Podľa správy uverejnenej v novinách „Prágai Magyar Hírlap” 21. augusta, produkcia zásobovala vynikajúcimi melónmi, ktorých cena sa pohybovala medzi 0,80 – 1 korunou za kilogram, nielen blízke ale aj vzdialenejšie okolie. Nie je vylúčené, že úspešnú produkciu podnietila júnová povodeň, ktorá vo Fiľakove dostala pod vodu ešte aj lúky pod Vereškou …     

1927-ig a Fülek–Salgótarján közti utón sokáig nem lehetett autóval a határon át közlekedni. E tarthatatlan állapot megszüntetése érdekében számos közbenjárás történt, míg a pozsonyi vezérpénzügyigazgatóság végre megadta az engedélyt, mely a gyakorlatban a Sátoros és Somoskő közt a határon épülő vámőrségi épület elkészülése után lépett életbe. A közmunkaügyi minisztérium kiküldöttje 1927. július 15-én fűzte ki a helyszínen az épület alapzatát és a terv szerint az épület még a tél beállta előtt el is készült. Így a határátlépés hosszú idő után autóval is lehetséges lett.

Do roku 1935 sa vo Fiľakove konali jarmoky štyrikrýt ročne a to 6. februára, 27.mája, 26.augusta a 19. novembra. V auguste 1933 na Fiľakovskom jarmoku zastavilo v hustom dave jarmočníkov cudzie auto. Cestujúci z auta vyhlásil, že hocikomu bezbolestne a holými rukami za púhe dve koruny vytiahne boľavý zub. Ohromný prstenec ľudí obkolesil auto, ktoré sa čoskoro zmenilo na zubnú ambulanciu a pojazdný zubný umelec rad-radom vyťahoval prstami boľavé zuby záujemcov. Po každom vytiahnutí zuba hlasne upozorňoval okolostojacich, aby si dávali pozor na peniaze. Upozorneniu sprvu nikto nerozumel, až keď bol pojazdný felčiar už ďaleko, všimli si viacerí, že im chýba peňaženka... 

18. septembra 1927 otvárala telocvičná jednota „Sokol“ vo Fiľakove verejným cvičením svoje novozriadené letné cvičište. Slávnosti sa zúčastnili jednoty z Banskej Bystrice, Lučenca, Rimavskej Soboty a Tisovca. Po prostnom cvičení žiakov, žiačiek, dorastencov, dorasteniek, žien a mužov a po cvičení na náradí mal ohnivú reč župný vzdelávateľ dr. Polívka, ktorý prízvukoval menovite ciele Sokolstva na pohraničí. Týmto cvičením a zriadením si svojho letného cvičišťa, jednota vo Fiľakove znovu dokázala svoju životaschopnosť a neúnavnú prácu.

11. októbra 1931 založili vo Fiľakove dávno očakávaný „Radioklub pre Fiľakovo a okolie“ so sídlom vo Fiľakove, ktorý si vzal za povinnosť propagovať rádiofóniu medzi širším obyvateľstvom a napomáhať svoje členstvo. Za predsedu bol zvolený Viliam Hulita, riaditeľ továrne „Sfinx“, prvým podpredsedom sa stal Rudolf Schlesinger, prednosta poštového úradu, druhým podpredsedom Alexander Kertész, merník továrne „Sfinx”, tajomníkom Mikuláš Šafčák, železničný úradník, pokladníkom Edmund Freytag, technický úradník S.S.E. Členovia výboru: Ing. Ľudevit Tary, páter Kóša Salvátor, Zoltán Gömöri, Ľudevit Rubinstein a Vojtech Roth.

26. októbra 1943 odovzdali do užívania staničnú budovu vo Fiľakove. Dlhodobou požiadavkou robotníctva fiľakovskej smaltovne bolo, aby železnica vytvorila zastávku pri továrni. Dlhočizné podávanie si kľučiek dopadlo úspešne, lebo ministerstvo železníc schválilo vytvorenie zastávky, ktorú fabrika postavila na vlastné trovy. Novú zastávku otvorili 15. augusta 1937. Avšak obec Fiľakovo dlhodobo žiadala aj to, aby dostala zodpovedajúcu staničnú budovu. V čase československej moci neboli jej prosby vypočuté, až kým Maďarské štátne železnice nezriadili všetkým vtedajším požiadavkám zodpovedajúcu staničnú budovu vo fiľakovskej časti Závod. Budovu odovzdali do užívania v slávnostnom rámci aj za účasti riaditeľa V. Hulitu. 

4. novembra 1893 usporiadala mládež Novohradskej a Gemerskej župy charitatívny súkromný tanečný večierok vo Fiľakove, v prospech šídskeho puknutého zvona, ktorý bol korunovaný obrovským úspechom aj napriek tomu, že niekoľko pánov a dám z novohradskej župy sa snažilo úspech večera zruinovať. Prítomné inteligentné publikum sa s neprekonateľnou náladou zabávalo až do šiestej hodiny rannej. Okrem iných boli prítomní: vdova Máriássy a Ida Máriássy z Miškovca, grófka Almássy, Jolana Kubinyi a pani Kubinyi Sándorné, pani Szeifert Antalné z Čamoviec atď. Spolu s predplatkom 40 forintov, predstavoval čistý príjem 77 frt a 18 kr., ktorý bol odovzdaný prostredníctvom usporiadateľmi určenej komisie prefektúre obce v Šíde 16. novembra.

18.11.1948 Posledné dni zaznamenali vo Fiľakove viac nehôd. Minulý týždeň našli otrávenú celú rodinu Ladislava Zupku, ktorému v byte sa v noci za spánku odmontovala spojovacia rúra na kachliach a unikajúci plyn usmrtil Zupkovú dcéru a manželka dlho zápasila so životom v nemocnici. M.Kainrátovej sa neznámi páchateľ vlámal do bytu, zkadiaľ jej odcudzil 45.000 Kčs v hotovosti. Minulú sobotu vypukol na lúke pri Fiľakove požiar, ktorý pohltil 10 vagónov slamy z terajšej mlatby.

20.11.1781 zomrel vo veku 106 rokov najstarší obyvateľ Fiľakova Joanniecus Rack. Dosiaľ pravdepodobne najstarším človekom na svete, ktorého vek bol úradne potvrdený, bol však dán Christian Jacobsen Drakenberg, ktorý žil 146 rokov. Narodil sa roku 1626 a jeho rodný list dodnes nájdeme v archíve kráľovskej knižnice v Kodani. Christian Jacobsen Drakenberg zomrel roku 1772 a bol námorným dô­stojníkom. Keď mu bolo 111 rokov, oženil sa so šesťdesiatročnou ,,mladuchou“, ale tá mu o niekoľko rokov zomrela. Vo veku 135 rokov si Christian znovu hľadal ženu, ale k jeho veľkému zármutku nechcela žiadna za neho ísť. 

Sekcia štátnej ochrany zadržala v roku 1948 Jánoša Andresza a Jánoša Tilla, dvoch mladých hospodárov švábskeho pôvodu z Jagenova, ktorí sa po skončení vojny vrátili domov z cudziny. Obaja boli dobrovoľníkmi XIII. tankovej divízie SS a počas Slovenského povstania sa vo Fiľakove zúčastnili popravy zajatých partizánov. V decembri 1944 zmasakrovali aj 35 nešťastných žien a detí. Hroznými skutkami sa pochválili svojim blízkym v domov písaných listoch.

30. decembra 1959 sa pri príležitosti pätnásteho výročia oslobodenia mesta sovietskou armádou, zišli občania na manifestácii pri pomníku padlých hrdinov na vtedajšom Leninovom námestí. Po kladení vencov na pomník padlých sovietskych hrdinov, sa k prítomným občanom prihovoril medzi inými aj sovietsky baník z Krivoj Rogu Nikolaj Makarevič Volkov, ktorému pred 15 rokmi pri oslobodzovaní Fiľakova padol starší brat.